ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ตั้งสำนักงาน
ภารกิจ/หน้าที่หลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ในสำนักงาน
รายงาน บทด. 72, 73
สถิติงานค้าง
บทความ
คำแนะนำประชาชน
สอบถามราคาประเมิน
อัตราค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบการขอจดทะเบียน
ตรวจสอบผลการรังวัดและรับเงินมัดจำรังวัดคืน
กิจกรรม 5 ส

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

อากรแสตมป์ พิมพ์ อีเมล์
               กรณีต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ การจดทะเบียนโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินในฐานะใบรับ ตามลักษณะตราสาร 28(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไปทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
               กรณียกเว้นไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ใบรับ กรณีผู้รับค่าตอบแทนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >