ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
โครงสร้างผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
ภารกิจ/หน้าที่หลัก
หน่วยงานภายใน
สถานที่ตั้งสำนักงาน(แผนที่)
โครงสร้างหน่วยงาน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ปริมาณงาน/การจัดเก็บรายได้
ปริมาณเอกสารสิทธิ์
แผนปฏิบัติการประจำปี
ผลการดำเนินงาน
โครงการ
ผลงานดีเด่น
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
Web Link
ค้นหาราคาประเมิน/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การจัดการความรู้ KM
โปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

อำนาจความรับผิดชอบ พิมพ์ อีเมล์
   


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานระดับสำนัก มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน โดยรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. การรังวัดที่ดิน การรังวัดสอบเขต การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงการรวมที่ดิน และการทำแผนที่สำหรับที่ดิน

3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีอากร เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

4. กำกับดูแลให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 16 สาขา

 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >