อำนาจความรับผิดชอบ พิมพ์ อีเมล์
   


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานระดับสำนัก มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน โดยรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. การรังวัดที่ดิน การรังวัดสอบเขต การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงการรวมที่ดิน และการทำแผนที่สำหรับที่ดิน

3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีอากร เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

4. กำกับดูแลให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 16 สาขา

 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >